mm
OM SKOLENS REALFAGSSATSING


Reinsvoll skole ligger i Vestre Toten kommune. Kommunen ble våren 2015 av Kunnskapsdepartementet valgt ut til å bli realfagskommune. En av forutsetningene for å bli realfagskommune var at kommunen forpliktet seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Ved vår skole har vi de siste årene hatt fokus på større dybdelæring hos elevene der vi jobber for mer tverrfaglighet i skolen, samtidig som vi jobber med temaer og emner over lengre perioder. De senere årene har vi hatt et godt samarbeid med Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Lillehammer, med fokus på vurdering for læring og vurdering av læring, med elevenes læring i sentrum. Ved å få midler til å lage et bedre undervisningsopplegg i nærmiljøet som vår læringsarena, vil dette føre til enda mer tverrfaglighet i skolen, samt økt læring hos elevene. Skolen vil bli en mer aktiv skole, der utearealene våre og nærmiljøet vårt i større grad blir brukt til pedagogiske læringsformål.

Vi har et ønske om å øke elevenes handlingskompetanse. En rapport fra Christensen og Kristensens undersøkelse av miljøundervisningen i Vestfold i 1995 definerer handlingskompetanse som "den personlige kapasitet som innebærer evnen og viljen til å avdekke handlemuligheter i forhold til samfunnsmessige problemstillinger og på bakgrunn av dette handle med henblikk på disse". Som pedagoger som utdanner barn og unge, er det viktig at vi gir elevene den kunnskapen de trenger for å kunne ta de riktige valgene som gir en mest mulig bærekraftig utvikling for fremtiden. FN skrev i Tbilisi-erklæringen fra 1977 om deres mål om å gi mennesker muligheter til å få kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de kan bidra til å beskytte miljøet, samt å skape nye atferdsmønstre overfor miljøet hos enkeltpersoner, grupper og samfunnet som helhet. Disse målene er like aktuelle i dag.

Vestre Toten kommune har organisasjonsutvikling gjennom ‘kapasitetsbygging’ (Capacity building) som et av sine satsingsområder frem mot 2018. Gjennom den satsingen skal vi å bygge, skape og dele viten/kunnskap og kompetanse på alle nivåer i organisasjonen (individ, skole, kommune). For å oppnå dette er det viktig å fortsette utviklingsarbeidet som er i gang, og ønsker gjennom dette prosjektet, å knytte sterkere og tettere bånd med eksterne aktører som kan bidra til kompetanseheving i personalet, samt økt læringsutbytte for elevene.


Reinsvoll skole


Frøsakervegen 21, 2840 REINSVOLL
Tlf: 61 15 37 00


www.vestre-toten.kommune.no/reinsvollskole
www.realfagiskolen.no