mm
DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN


I forbindelse med at Vestre Toten kommune søkte om å bli realfagskommune våren 2015, 

ble vi oppfordret til å søke om midler fra Den naturlige skolesekken.

Den naturlige skolesekken er en nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. Vi sendte en søknad og fra høsten 2015 ble vi tildelt midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling.

Den naturlige skolesekken er en nasjonal skole-satsing fra utdanningsmyndighetene og miljømyndighetene, som skal bidra til bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen. Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling.

Målet med Den naturlige skolesekken er å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer. (Oppdrag for Den naturlige skolesekken 2013-14 & 2014-15, Utdanningsdirektoratet)

Den naturlige skolesekken (DNS) ble lansert med oppstart i januar 2009, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. De to departementene utgjør styringsgruppen for DNS. Prosjektansvarlige er Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet. Naturfagsenteret er sekretariat og ansvarlige for den daglige driften

Vestre Toten har en variert næringsstruktur med mye industri, jordbruk og offentlig tjenestyting. Ved vår skole preges landskapet av skog- og jordbruk i tillegg til Reinsvolldammen, en innsjø på 40.000 m2. Dette gir oss en mengde muligheter til å drive tverrfaglig undervisning utendørs for å lære om sitt eget nærmiljø. Siden vi har så mye flott natur rett utenfor vårt klasserom, har vi valgt å jobbe med tverrfaglige prosjekter under temaet "Nærmiljø som læringsarena".

Les mer om Den naturlige skolesekken på natursekken.no


Reinsvoll skole


Frøsakervegen 21, 2840 REINSVOLL
Tlf: 61 15 37 00


www.vestre-toten.kommune.no/reinsvollskole
www.realfagiskolen.no